สารพันปัญหา (นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล)

 

1. คำถาม : วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : 1.1   ศึกษาวิธีการสมัคร(หน้าหลัก) ให้ละเอียด  สงสัยสอบถาม
                      โทรศัพท์ 0 2763 3557, 0 2763 3554 (วัน - เวลาราชการ)
                      โทรศัพท์ 0 2354 7834, 0 2763 4232 (วันเสาร-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:.30 - 16,30 น)
                     โทรสาร 0 2354 7835, 0 2354 7842
                       - ปัญหาความผิดพลาดของกรอกใบสมัคร Call Center โทร.0 2257 7159 กด 3 (ในเวลาทำการ)
              1.2   ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัคร ผู้สมัครต้องเตรียมข้อมูลของตนเองและบิดา-มารดาให้พร้อม  เพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
              1.3   เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ป้องกันความผิดพลาด

2. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ-สกุล ผิดจะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1. ชื่อ - สกุล
2. คำนำหน้าชื่อ 
3. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ                                        
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  
4. 
สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ใส่ซองเอกสารส่งไปที่  

แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
317/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-7842
ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

หรือ ส่งคำร้องเข้ามาที่ E-mail : online@inet.co.th
**ความผิดพลาดนอกนั้นให้ขอแก้ไข เมื่อได้รับการประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบบุคลิกภาพ 

3. คำถาม : เลขที่สมัครจะได้ตอนไหน พิมพ์ใบสมัครได้เมื่อใด
คำตอบ : หลังจากชำระเงิน ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ตรวจสอบเลขที่สมัครหรือพิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครฯได้ หลังจากระบบปิดรับสมัครสอบ  โดยมิต้องดำเนินการหรือส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด  จนกว่าจะได้รับการประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบบุคลิกภาพ  ในหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ภายในเวลาทำการธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและบริการอินเตอร์เน็ต 30 บาท ซึ่งผู้สมัครฯสามารถ ขอใช้บริการ  SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพิ่มเติมอีก 20 บาท
ตามความสมัครใจ  โดยบริการดังกล่าวเป็นบริการจากทีมไอเน็ต
 และค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร 
คำตอบ : การประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพ,ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์  www.rtanc.ac.th ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนด 
7. คำถาม : จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อไร
คำตอบ : การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

โทรศัพท์ 0 2763 3557, 0 2763 3554 (วัน - เวลาราชการ)

โทรศัพท์ 0 2354 7834, 0 2763 4232
(วันเสาร-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:.30 - 16,30 น)

โทรสาร 0 2354 7835, 0 2354 7842
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.