สารพันปัญหา (นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล)
1. คำถาม : วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : 1.1   ศึกษาวิธีการสมัคร(หน้าหลัก) ให้ละเอียด  สงสัยสอบถาม ปัญหาวุฒิการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัครสอบ หรืออื่น ๆ โทร 02 3547842 (ในเวลาทำการ) หรือ 02 3547834  ( นอกเวลาทำการ )
              ปัญหาความผิดพลาดของกรอกใบสมัคร Call Center โทร.0 2257 7230 (ในเวลาทำการ)
              1.2   ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัคร ผู้สมัครต้องเตรียมข้อมูลของตนเองและบิดา-มารดาให้พร้อม  เพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
              1.3   เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ป้องกันความผิดพลาด

2. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ 
3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร                           

1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 

2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ                                

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  ใส่ซองเอกสารส่งไปที่     

    แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

        317/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-7842

ความผิดพลาดนอกนั้นให้ขอแก้ไข เมื่อได้รับการประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบบุคลิกภาพ 

 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563  ในวันและเวลาราชการ  

 พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. คำถาม : เลขที่สมัครจะได้ตอนไหน พิมพ์ใบสมัครได้เมื่อใด
คำตอบ : หลังจากชำระเงิน ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ตรวจสอบเลขที่สมัครหรือพิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครฯได้ หลังจากระบบปิดรับสมัครสอบ  โดยมิต้องดำเนินการหรือส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด  จนกว่าจะได้รับการประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบบุคลิกภาพ  ในหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  
ตั้งแต่วันที่
 6 มกราคม - 5 มิถุนายน 2563  ภายในเวลาทำการธนาคาร 
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและบริการอินเตอร์เน็ต 30 บาท ซึ่งผู้สมัครฯสามารถ ขอใช้บริการ  SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพิ่มเติมอีก 20 บาท
ตามความสมัครใจ  โดยบริการดังกล่าวเป็นบริการจากทีมไอเน็ต
 และค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร 
คำตอบ : การประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพ,ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์  www.rtanc.ac.th ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนด 

7. คำถาม : จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อไร
คำตอบ : การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2563

8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โทร. 0-2763-3554, 0-2763-3552  (ในเวลาทำการ)  โทร. 0-2354-7834, 0-2763-4232  (นอกเวลาทำการ) 
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.