ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง แก้ไขกำหนดการรับสมัครและศัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง แก้ไขกำหนดการรับสมัครและศัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระเบียบการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 58 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 58 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔