ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ปรับแก้ไขกำหนด การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๗ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดคดรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19 )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ปรับแก้ไขกำหนด การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๗ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดคดรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19 )
ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563
ระเบียบการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระเบียบการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563