ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจร่างกาย ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมการแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจร่างกาย ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดการทดสอบบุคลิกภาพฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ขั้นตอนการตรวจร่างกายฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ใบเขียนประวัติผู้ป่วยสีฟ้า(บัตรใหม่) รพ.รร.6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การสอบสัมภาษณ์ฯ

หมายเหตุ: ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว๊บของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก www.rtanc.ac.th
 
โทร 02 763 3554, 02 763 3552   (ในเวลาทำการ)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง กําหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง กําหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562