สารพันปัญหา1. คำถาม : วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : 1.1   ศึกษาวิธีการสมัคร(หน้าหลัก) ให้ละเอียด  สงสัยสอบถาม
                       - ปัญหาวุฒิการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัครสอบ หรืออื่น ๆ โทร 02 3547842   (ในเวลาทำการ)
                         หรือ   02 3547834  ( นอกเวลาทำการ )
                       - ปัญหาความผิดพลาดของกรอกใบสมัคร Call Center โทร.0 2257 7230 (ในเวลาทำการ)
              1.2   ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัคร ผู้สมัครต้องเตรียมข้อมูลของตนเองและบิดา-มารดาให้พร้อม  เพื่อให้การสมัครเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
              1.3   เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ป้องกันความผิดพลาด

2. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

1) ชื่อ - สกุล

2) คำนำหน้าชื่อ 

3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร


                                    
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 

2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ                                        

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  ใส่ซองเอกสารส่งไปที่     

                                        แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
                            317/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-7842

ความผิดพลาดนอกนั้นให้ขอแก้ไข เมื่อได้รับการประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบบุคลิกภาพ 
                        

                          ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561  ในวันและเวลาราชการ

                               

          พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. คำถาม : เลขที่สมัครจะได้ตอนไหน พิมพ์ใบสมัครได้เมื่อใด
คำตอบ : หลังจากชำระเงิน ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร ตรวจสอบเลขที่สมัครหรือพิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัครฯได้ หลังจากระบบปิดรับสมัครสอบ  โดยมิต้องดำเนินการหรือส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆ เพิ่มเติมแต่อย่างใด  จนกว่าจะได้รับการประกาศเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบบุคลิกภาพ  ในหน้าเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  
ตั้งแต่วันที่
  2 มกราคม - 18 เมษายน 2561  ภายในเวลาทำการธนาคาร 
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารและบริการอินเตอร์เน็ต 30 บาท ซึ่งผู้สมัครฯสามารถ ขอใช้บริการ  SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพิ่มเติมอีก 20 บาท
ตามความสมัครใจ  โดยบริการดังกล่าวเป็นบริการจากทีมไอเน็ต
 และค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร 
คำตอบ : การประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพ,ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์  www.rtanc.ac.th ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนด 

7. คำถาม : จะประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อไร
คำตอบ : การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
              โทร. 0-2354-7842
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น